Thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác có tổng mức thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp đủ điều kiện và làm bản cam kết.

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012: “Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân”.

Tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC liên quan đến hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân nêu rõ đối tượng bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Để không bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải làm cam kết nếu đủ điều kiện và nộp cho nơi chi trả thu nhập. Theo đó, tổ chức trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế (10%) tại thời điểm chi trả thu nhập.

Điều kiện để làm cam kết thu nhập mẫu 08/CK-TNCN của Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022:

Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm dương lịch thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trong đó:

  • Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.
  • Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm thì mức giảm trừ được cộng thêm số tiền là 4,4 triệu đồng/tháng.
  • Có mã số thuế tại thời điểm cam kết.
  • Có Giấy uỷ quyền về việc khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho cá nhân.

Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.