THỎA THUẬN SỬ DỤNG

I. GIỚI THIỆU 

Chào mừng bạn đến với Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử GetJob qua giao diện website hoặc ứng dụng di động (Sau đây gọi là “Sàn giao dịch TMĐT GetJob”). Trước khi  sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc tạo tài khoản để sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch  (Sau đây gọi là “Tài Khoản), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và Quy  Chế Hoạt Động Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử GetJob để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa  vụ hợp pháp của mình đối với Công Ty Cổ Phần Techseed và các công ty liên kết (sau đây  được gọi riêng là “GetJob” và/hoặc “Công ty”, gọi chung là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”). “Dịch Vụ” mà Chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang GetJob, (b) các dịch vụ  được cung cấp bởi Trang GetJob và bởi phần mềm dành cho người sử dụng của GetJob có sẵn trên Trang GetJob, và (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bao gồm bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) hoặc các tài liệu khác có sẵn trên Trang GetJob hoặc các dịch vụ liên quan đến Trang GetJob (Sau đây gọi chung là “Nội Dung”). Các Nội Dung này được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ người sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo  (Sau đây gọi là “vùng tương tác”)

Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung hoặc mở rộng đối với Dịch Vụ đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thỏa Thuận Sử Dụng này. Thỏa Thuận Sử Dụng này điều chỉnh việc người sử dụng Dịch vụ cung cấp bởi GetJob. 

Dịch Vụ bao gồm dịch vụ sàn giao dịch trực tuyến kết nối người sử dụng với nhau nhằm  mang đến cơ hội mua bán dịch vụ giữa người mua (Sau đây gọi là Người mua” và/hoặc “Khách hàng”) và người bán (Sau đây gọi là “Người bán” và/hoặc “Cộng tác viên”) (gọi chung là “Người Sử Dụng” hoặc “Các Bên”). Cụ thể, Người mua có thể đăng thông báo tuyển dụng, Người bán có thể xem các công việc do những Người bán đăng lên, và/hoặc tương  tác với những người sử dụng khác. Hợp đồng mua bán thật sự là trực tiếp giữa Người mua và Người bán. Các Bên liên quan đến giao dịch đó sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng mua bán  giữa họ, việc đăng mua dịch vụ, bảo hành dịch vụ và tương tự. GetJob không can thiệp vào  giao dịch giữa các Người Sử Dụng. GetJob có thể hoặc không sàng lọc trước Nội Dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Sử Dụng. GetJob bảo lưu quyền loại bỏ bất cứ Nội Dung hoặc thông tin nào trên Trang GetJob theo quy định tại Thỏa Thuận Sử Dụng này. GetJob không bảo đảm cho việc các Người Sử Dụng sẽ thực tế hoàn thành giao dịch. Lưu ý, GetJob sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng mua bán dịch vụ giữa Người mua và Người bán và quản lý các vấn đề khác theo thỏa thuận với Các Bên (nếu có), trừ khi Người mua và Người bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.

 

II. CHẤP THUẬN THỎA THUẬN SỬ DỤNG

Trước khi trở thành Người Sử Dụng của Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Người Sử Dụng cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong và dẫn chiếu đến Thỏa Thuận Sử Dụng này và Chính Sách khác của GetJob được dẫn chiếu theo đây. 

GetJob bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ  phần nào của Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui  định pháp luật. Phiên Bản thử nghiệm của Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ có thể không  hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. 

GetJob bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở Tài Khoản hoặc các truy cập của Người Sử  Dụng tới Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc Dịch Vụ theo quy định pháp luật và Thỏa Thuận Sử Dụng này. 

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TẠO TÀI KHOẢN TẠI SÀN GIAO  DỊCH TMĐT GETJOB, NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG  THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY VÀ CHÍNH SÁCH KHÁC ĐƯỢC DẪN CHIẾU THEO  ĐÂY. 

NẾU NGƯỜI SỬ DỤNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRUY CẬP VÀO SÀN GIAO  DỊCH TMĐT GETJOB. NẾU NGƯỜI SỬ DỤNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN  VÀ/HOẶC NGƯỜI MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ VÀ/HOẶC NGƯỜI CÓ KHÓ  KHĂN TRONG NHẬN THỨC, LÀM CHỦ HÀNH VI VÀ/HOẶC NGƯỜI BỊ HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT DÂN SỰ HIỆN HÀNH,  NGƯỜI SỬ DỤNG CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ HOẶC CHẤP THUẬN TỪ NGƯỜI  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ/HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP  ÁP DỤNG, ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ. TRONG TRƯỜNG HỢP  ĐÓ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ/HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA NGƯỜI  SỬ DỤNG ĐÓ XÁC LẬP, THỰC HIỆN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ, TÙY TỪNG TRƯỜNG HỢP  ÁP DỤNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ/HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CÓ  TRÁCH NHIỆM HỖ TRỢ ĐỂ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÓ HIỂU RÕ HOẶC THAY MẶT  NGƯỜI SỬ DỤNG CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU NGƯỜI SỬ DỤNG CHƯA CHẮC CHẮN NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN  SỰ CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CŨNG NHƯ QUY  ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ, VUI LÒNG  KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC  SỰ GIÚP ĐỠ TỪ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ/HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ.  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ/HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA NGƯỜI SỬ  DỤNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN  HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TẠI SÀN GIAO DỊCH TMĐT GETJOB  MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ HOẶC SẼ ĐƯỢC TẠO LẬP. 

 

III. SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI SÀN GIAO DỊCH TMĐT GETJOB 

Người mua có thể đặt mua các dịch vụ/ đăng tin tuyển dụng theo nhu cầu của mình về số lượng và giá cả để tìm kiếm Người bán đã được Sàn giao dịch TMĐT GetJob sàng lọc với mức phí theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết với GetJob tương ứng với khoản ký quỹ của Người mua tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob.  

GetJob bảo lưu quyền thay đổi các Dịch vụ, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Sàn giao dịch TMĐT GetJob từng thời gian và sẽ thông báo trước cho Người mua ít nhất 05 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó nếu thấy phù hợp. 

Sau khi Người Sử Dụng đã thanh toán Phí Dịch vụ và/hoặc kích hoạt các Dịch vụ thương mại điện tử, GetJob sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ thương mại điện tử đã đặt mua, hoặc hoàn Phí Dịch vụ thương mại điện tử, hoặc thay đổi dịch vụ. 

Người Sử Dụng sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Người Sử Dụng phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng. 

Trường hợp do lỗi cố ý của GetJob mà sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Người Sử Dụng có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà Công ty vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, GetJob sẽ hoàn trả Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng cho Người Sử Dụng theo Hợp đồng Dịch vụ mà Công ty không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên. 

GetJob bảo lưu quyền từ chối cung cấp Dịch vụ cho các cá nhân, tổ chức, mà theo quy định của pháp luật và/hoặc theo toàn quyền đánh giá của GetJob: 

(i) Có hoạt động kinh doanh cùng lĩnh vực, ngành nghề với GetJob, bao gồm nhưng không giới hạn, các hoạt động cung cấp dịch vụ trên website thương mại điện tử và/hoặc ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; và/hoặc 

(ii) Khai thác, sử dụng các thông tin được cung cấp bởi dịch vụ của GetJob không nhằm phục vụ cho mục đích đặt mua hoặc cung cấp công việc, dịch vụ cho chính  cá nhân, tổ chức đó; và/hoặc 

(iii) Cung cấp các dịch vụ mang tính chất cạnh tranh với các dịch vụ hiện có của GetJob. 

Trường hợp, GetJob đã cung cấp Dịch vụ cho Người Sử Dụng nhưng sau đó phát hiện ra Người sử dụng thuộc một trong các đối tượng mà GetJob từ chối cung cấp Dịch vụ nêu trên, thì GetJob sẽ toàn quyền quyết định sử dụng riêng lẻ hoặc đồng thời các biện pháp sau: 

(i) Chấm dứt cung cấp Dịch vụ và thông báo cho Người Sử Dụng; 

(ii) Gỡ bỏ toàn bộ tin đăng tin (nếu có); 

(iii) Gỡ bỏ, vô hiệu hóa Tài khoản sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob nếu xét thấy cần thiết; 

(iv) Hoàn trả lại khoản tiền mà Người Sử Dụng đã thanh toán (nếu có) tương ứng với khối lượng dịch vụ mà GetJob chưa cung cấp và/hoặc Người Sử Dụng chưa  kích hoạt sử dụng.

 

IV. DỊCH VỤ ĐẶT MUA VÀ THANH TOÁN

 1. Sàn giao dịch TMĐT GetJob là website thương mại điện tử cho phép Người Sử Dụng  có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán dịch vụ trên đó. 

Người Sử Dụng có thể sử dụng một hoặc nhiều dịch vụ thương mại điện tử tại Sàn giao  dịch TMĐT GetJob bằng cách ký kết Hợp đồng Dịch vụ với GetJob. Đồng thời, Người Sử  Dụng đồng ý nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo từ GetJob. 

Người mua được cấp tài khoản truy cập hệ thống để sử dụng dịch vụ thương mại  điện tử tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob, bao gồm: 

+ Đặt mua, yêu cầu dịch vụ, tìm kiếm bên có khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp với  nhu cầu; 

+ Quản lý nhân lực thực hiện công việc theo yêu cầu bằng các chức năng giám sát thời  gian làm việc của Người bán thông qua lưu trữ về thời gian cung ứng dịch vụ, thời gian tạm  ngừng, thời gian hoàn tất công việc;  

+ Đánh giá dịch vụ được cung cấp bởi Người bán; 

+ Chức năng báo cáo về số lượng dịch vụ cũng như chi phí nhân lực một cách có hệ  thống theo ngày/ tuần/ tháng/ năm. 

Người bán được cấp tài khoản truy cập hệ thống để sử dụng dịch vụ thương mại điện  tử tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob, bao gồm: 

+ Tìm kiếm, ứng tuyển những yêu cầu công việc, dịch vụ phù hợp với khả năng do  Người  mua đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob; 

+ Quản lý, thống kê thu nhập các công việc, dịch vụ đã thực hiện theo yêu cầu của  Người mua; 

+ Người bán có thể tương tác, chia sẻ, mời bạn bè tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT  GetJob bằng chức năng “Mời bạn bè”. 

Đồng thời, GetJob sẽ thực hiện chi trả thù lao dịch vụ cho Người bán thay mặt Người  mua bằng cách sử dụng số tiền mà Người mua đã ký quỹ sau khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ  thương mại điện tử tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Chi  phí thù lao mà Người mua phải trả sau khi sử dụng dịch vụ do Người bán thực hiện là chi phí  thực nhận của Người mua, không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định pháp  luật (Sau đây gọi chung là “Chi phí thù lao”). 

 1. Dịch vụ thương mại điện tử được cung cấp bởi GetJob là dịch vụ trả trước hoặc trả sau  bằng tiền mặt, chuyển khoản. Phí dịch vụ thương mại điện tử được thanh toán theo quy  định tại hợp đồng dịch vụ giữa Người Sử Dụng và GetJob. 

Nếu quá hạn thanh toán mà Người Sử Dụng vẫn chưa thực hiện thanh toán Phí dịch vụ  thương mại điện tử, thì GetJob có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh  toán được thực hiện đầy đủ. 

Đối tượng thu phí: Người mua trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob

Phương án thu phí: từ 5% đến 30% trị giá công việc, dịch vụ mà Người mua đã sử  dụng do Người bán trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob cung cấp, tuỳ theo thoả thuận và nhu  cầu của Người mua. 

Không thu Phí dịch vụ thương mại điện tử của Người bán trên Sàn giao dịch  TMĐT GetJob, trừ trường hợp có thỏa thuận cụ thể khác. 

 

V. ĐIỀU KHOẢN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Dịch vụ vận chuyển, giao nhận 

Sàn giao dịch TMĐT GetJob là website thương mại điện tử hỗ trợ Người mua đăng tải  dịch vụ làm việc để tìm kiếm Người bán phù hợp với nhu cầu của Người mua. Vấn  đề vận chuyển (nếu có) sẽ thực hiện theo cách mà Người mua và Người bán tại Sàn  giao dịch TMĐT GetJob tự thỏa thuận. 

Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng dịch vụ làm việc, Người bán phải có thông tin kịp thời cho Người mua. Người mua có thể hủy đơn hàng dịch vụ nếu quá giờ làm 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ đã được các bên xác nhận  tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

 1. Chính sách bảo hành 

Tùy theo thỏa thuận, khả năng của Người bán mà sẽ có cách thức bảo hành,  bảo trì riêng cho từng dịch vụ làm việc (nếu có). Vì Sàn giao dịch TMĐT GetJob là website  thương mại điện tử hỗ trợ Người mua đăng tải dịch vụ làm việc để tìm kiếm Người bán phù hợp với nhu cầu của Người mua nên Techseed không có quy trình bảo hành, bảo  trì dịch vụ. 

Tuy nhiên, Techseed khuyến khích Người mua tham khảo kỹ Người bán về chính sách bảo hành, bảo trì sản phẩm (nếu có). 

Mọi chi tiết và thắc mắc, Người sử dụng có thể gửi email đến địa chỉ sau để được hỗ trợ: info@getjob.vn 

 1. Chính sách hoàn trả dịch vụ và hoàn tiền 

Trường hợp, Người mua và Người bán có thỏa thuận về việc đổi trả thì Sàn  giao dịch TMĐT GetJob sẽ hỗ trợ Người mua liên hệ Người bán để được đổi trả dịch vụ làm việc(nếu có). 

Nếu Người bán không thể đảm bảo thực hiện theo đúng dịch vụ làm việc theo thỏa thuận với Người mua tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Người mua vui lòng báo  ngay cho Sàn giao dịch TMĐT GetJob qua thông tin bên dưới: 

 • Email : info@getjob.vn 
 • Hotline : 1800 88 86 88 

Thời gian hỗ trợ Người mua trong trường hợp khiếu nại về việc đổi trả dịch vụ làm  việc: 48 tiếng kể từ thời điểm Người mua biết hoặc phải biết được về việc Người bán không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định  pháp luật có liên quan để cung cấp Dịch vụ theo thỏa thuận của các bên trên Sàn giao dịch  TMĐT GetJob.

Lý do chấp nhận để đổi trả dịch vụ: Người bán không cung cấp và/hoặc  không đủ khả năng và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung cấp dịch vụ làm việc theo thỏa thuận của các bên trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Quy trình trả/đổi dịch vụ 

Bước 1: Người mua gửi yêu cầu thay thế/đổi dịch vụ đến Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Bước 2: Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ kiểm tra thông tin và thông báo  đến Người bán. 

Bước 3: Người bán xác nhận thông tin và thông báo đến Người mua và tiến  hành cung cấp dịch vụ làm việc thay thế (nếu có thể). 

Tùy theo loại dịch vụ làm việc cụ thể, quy trình này có thể cần 1-3 ngày làm việc. Chúng  tôi sẽ cập nhật thông tin đến quý khách hàng qua email khi hoàn tất. Dịch vụ thay thế có thể được thực hiện trong khoảng thời gian 1-7 ngày làm việc. 

Hoàn trả lại tiền cho Người mua

Khi lỗi thuộc về Người bán không cung cấp và/hoặc không đủ khả năng  và/hoặc không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan để cung cấp dịch vụ làm  việc cho Người mua và nếu không có dịch vụ làm việc khác thay thế hoặc Người mua không  đồng ý với dịch vụ thay thế này, Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ hoàn trả lại số tiền mà Người mua đã thanh toán để sử dụng dịch vụ làm việc. 

Hình thức hoàn tiền: tiền mặt hoặc chuyển khoản; 

Thời gian hoàn tiền: có thể từ 1-7 ngày làm việc tùy theo yêu cầu của Người mua về loại dịch vụ việc làm. 

 1. Hủy đơn hàng 

Trong mọi trường hợp, Người mua và Người bán đều có trách nhiệm nỗ lực và hạn chế  tối đa việc hủy đơn hàng dịch vụ đã được xác nhận giữa các bên tại Sàn giao dịch TMĐT  GetJob. 

Trường hợp hủy đơn hàng dịch vụ của Người bán: 

Người bán được phép hủy đơn hàng cung cấp dịch vụ cho Người mua trước 12 giờ kể  từ thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ đã được Người mua và Người bán xác nhận tại Sàn giao  dịch TMĐT GetJob. Trường hợp còn lại, Người bán phải ngay lập tức liên hệ đến Ban quản lý  Sàn giao dịch TMĐT GetJob để được hỗ trợ. 

GetJob sẽ sử dụng hệ thống chấm điểm để đánh giá mức độ cam kết thực hiện đơn hàng  dịch vụ, chất lượng làm việc của Người mua như một căn cứ để đánh giá uy tín của Người mua  trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Trường hợp hủy đơn hàng dịch vụ của Người mua: 

(i) Quá giờ làm 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ đã được Người mua  và Người bán xác nhận tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob: Người Mua có quyền từ  chối việc triển khai dịch vụ của Người bán. Trong trường hợp này, Người bán bấm chọn  “Thu hồi” nhằm xác nhận rằng mình đã không thực hiện được dịch vụ do một lý do bất  kì.

(ii) Người mua hủy đơn hàng dịch vụ đã xác nhận với Người bán trong vòng 12 giờ  trước thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ đã được Người mua và Người bán xác  nhận tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob: Người mua sẽ phải thanh toán Phí dịch vụ  thương mại điện tử của đơn hàng dịch vụ này cho GetJob, đồng thời, đền bù một khoản  chi phí cho Người bán giao động từ 10-50% giá trị đơn hàng dịch vụ, tùy trường hợp cụ  thể theo thông báo của GetJob, trường hợp, Người bán đã đến địa điểm làm việc thì  Người mua có trách nhiệm đền bù 50% giá trị đơn hàng dịch vụ. 

(iii) Người mua có quyền dừng và/hoặc hủy đơn hàng dịch vụ của Người bán khi có căn  cứ rõ ràng chỉ ra rằng Người bán không đủ khả năng thực hiện dịch vụ theo thỏa  thuận giữa Người mua và Người bán và/hoặc vi phạm Thỏa Thuận Sử Dụng này,  các Chính Sách của GetJob và/hoặc thỏa thuận khác giữa các bên (nếu có): Người  mua có căn cứ để nhận định rằng việc tiếp tục để Người bán thực hiện đơn hàng dịch vụ  có thể dẫn đến các thiệt hại cho Người mua và/hoặc bên thứ ba khác (nếu có). Trường  hợp này, Người mua sẽ không phải thanh toán Phí dịch vụ thương mại điện tử của đơn  hàng dịch vụ này cho GetJob, đồng thời, Người mua cũng không phải đền bù khoản chi  phí nào cho Người bán, trừ phần giá trị đơn hàng dịch vụ mà Người mua đã tiếp nhận  của Người bán trước đó. Yêu cầu này của Người mua chỉ hợp lệ khi Người mua đã thông  báo một cách rõ ràng với Người bán về nguyên nhân, căn cứ từ chối/tạm ngưng việc  thực hiện đơn hàng dịch vụ của Người bán, đồng thời, nhập lý do này trên hệ thống Sàn  giao dịch TMĐT GetJob.  

Xử lý trong trường hợp thời gian thực hiện dịch vụ thực tế và thời gian thực hiện được Người mua và Người bán công bố trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob có sự khác biệt 

Người bán và Người mua có trách nhiệm ghi nhận thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc  thực tế trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Đây là nguồn chứng cứ quan trọng để  GetJob xử lý khi có khiếu nại. 

(i) Trường hợp, thời gian thực hiện dịch vụ thực tế ít hơn thời gian thực hiện dịch  vụ mà các bên đã xác nhận 

Người bán thực hiện trễ đơn hàng dịch vụ do Người bán đến trễ: Người bán đến trễ quá  15 phút kể từ thời điểm bắt đầu cung cấp dịch vụ đã được Người mua và Người bán xác nhận  tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob mà Người mua chấp nhận cho sự chậm trễ này thì Người mua  có quyền điều chỉnh Chi phí thù lao tương ứng với khối lượng dịch vụ mà Người bán thực hiện. 

Theo đề nghị của Người bán: Người mua có quyền điều chỉnh Chi phí thù lao tương ứng  với thời gian và/hoặc khối lượng dịch vụ mà Người bán thực hiện. 

Chi phí thù lao điều chỉnh giảm = (Tổng thời gian thực hiện dịch vụ đã xác nhận – Tổng  thời gian làm việc thực tế) x Chi phí thù lao trung bình/ giờ làm. 

Lưu ý: Người mua có quyền hủy đơn hàng dịch vụ mà không phải chi trả bất kỳ khoản phí  nào nếu Người bán yêu cầu kết thúc công việc khi chưa hoàn thành được ½ khối lượng đơn  hàng dịch vụ và/hoặc ½ Tổng thời gian thực hiện dịch vụ đã xác nhận. 

Theo đề nghị của Người mua và/hoặc Đơn hàng dịch vụ được hoàn thành sớm hơn dự định ban đầu giữa Người mua và Người bán: Người mua phải thanh toán Phí dịch vụ thương mại điện tử của GetJob và Chi phí thù lao được Người mua và Người bán thống nhất trên Sàn  giao dịch TMĐT GetJob, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

(ii) Trường hợp, thời gian thực hiện dịch vụ thực tế nhiều hơn thời gian thực hiện  dịch vụ mà các bên đã xác nhận 

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc mà Người  mua và Người Bán xác nhận tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob và/hoặc khối lượng công việc  nhiều hơn đáng kể so với mô tả về đơn hàng dịch vụ đã đăng tải trước đó. 

Người bán có quyền từ chối về việc làm thêm giờ. 

Người mua có trách nhiệm điều chỉnh Chi phí thù lao tương ứng với thời gian và/hoặc  khối lượng dịch vụ mà Người bán đồng ý làm thêm. Người bán và Người mua có trách nhiệm  cập nhật Chi phí thù lao thực tế trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm kết thúc công việc trên thực  tế trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob. GetJob sẽ căn cứ vào ghi nhận này để thay mặt  Người mua chi trả Chi phí thù lao cho Người bán. 

(iii) Ghi nhận thời gian thực hiện dịch vụ trong một số trường hợp đặc biệt 

Người mua và Người bán không ghi nhận thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ trên hệ  thống GetJob, đơn hàng dịch vụ sẽ được xem là bị hủy và/hoặc không thực hiện trên thực thế.  Người mua và Người bán cần liên hệ sớm nhất có thể đến Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT  GetJob hỗ trợ ghi nhận lại về việc thực hiện đơn hàng dịch vụ và đảm bảo quyền lợi thanh toán  Chi phí thù lao. 

Người mua và/hoặc Người bán không ghi nhận thời gian kết thúc thực hiện dịch vụ trên  hệ thống GetJob, thời gian kết thúc sẽ là thời điểm hoàn thành công việc mà Người mua và  Người bán xác nhận tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob trước đó. 

Thanh toán Chi phí thù lao cho Người bán 

(i) Nguyên tắc chung 

Đơn hàng dịch vụ bị hủy bỏ thì Chi phí thù lao mà Người mua thanh toán cho Người  mua là 0 VNĐ. 

Chi phí thù lao của Người bán là cố định và không đổi trong trường hợp Người mua và  Người bán không ghi nhận thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc thực hiện dịch vụ trên hệ  thống GetJob, bất kể có sự chênh lệch giữa thời gian thực hiện dịch vụ thực tế và thời gian thực  hiện được Người mua và Người bán công bố trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Người bán và Người mua có trách nhiệm ghi nhận thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc  thực tế trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Đây là nguồn chứng cứ quan trọng để  GetJob xử lý khi có khiếu nại về Chi phí thù lao. 

GetJob sẽ thay mặt Người mua thanh toán Chi phí thù lao mà Người bán đã thực hiện  theo yêu cầu của Người mua được đăng tải trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Chi phí thù lao của đơn hàng dịch vụ không bao gồm phí, lệ phí, thuế khác theo quy định  pháp luật mà Người sử dụng phải chịu theo quy định pháp luật. 

Những chênh lệch Chi phí Thù lao phát sinh (nếu có) sẽ được điều chỉnh ở kỳ kế tiếp.

(ii) Thời gian thanh toán 

Đối với đơn đặt hàng làm việc đơn lẻ, không lặp lại: Trong vòng 7 ngày làm việc sau khi hoàn tất cung ứng dịch vụ theo yêu cầu; 

Đối với đơn đặt hàng làm việc trong nhiều ngày: Thanh toán 80% thù lao vào mỗi  cuối tuần. Phần còn lại sẽ thanh toán vào tuần cuối cùng của chuỗi công việc. 

Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, lễ, tết sẽ lùi tới ngày làm việc kế tiếp gần nhất.

(iii) Hình thức thanh toán  

Thanh toán tiền mặt: Là hình thức thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại trụ sở của  GetJob; 

Thanh toán chuyển khoản: Là hình thức thanh toán cho Người bán bằng cách chuyển  khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin mà Người bán đã cung cấp.  

Lưu ý 

– Chủ tài khoản ngân hàng thụ hưởng chi phí thù lao dịch vụ/công việc bắt buộc là Cộng tác viên; 

– Cộng tác viên chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin tài khoản ngân hàng của Cộng tác viên, bao gồm: Tên ngân hàng, Chi nhánh, Số tài khoản.

 

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Tuân thủ Thỏa Thuận Sử Dụng của Sàn giao dịch TMĐT GetJob và những thỏa thuận  khác của Các Bên (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng dịch vụ ký kết với  GetJob, Quy Chế Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Quy trình dành cho Người bán, Quy trình dành  cho Người mua, Quy trình giao kết hợp đồng giữa Các Bên, Quy trình bảo hành, Chính sách  về hoàn trả dịch vụ và hoàn tiền, Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, Quy định về đăng  tin, Chính sách Bảo Mật (Sau đây gọi chung là “Chính Sách của GetJob”

Chịu trách nhiệm cập nhật các thay đổi về Chính Sách của GetJob trong thời hạn là 5  (năm) ngày kể từ thời điểm GetJob gửi thông báo đến Người Sử Dụng. 

Người Sử Dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại  hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Sàn giao dịch  TMĐT GetJob, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại  hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Sàn giao dịch TMĐT GetJob. 

Khi sử dụng Dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT GetJob, Người Sử Dụng khẳng định  nhận thức đầy đủ các chuẩn mực Đạo đức và quy định pháp luật liên quan, GetJob nghiêm cấm  các hành vi: 

 1. Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn  dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt  Nam;
 2. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và  nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá  hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; 
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật  khác đã được pháp luật quy định; 
 4. Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của  công dân; 
 5. Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy  định; 
 6. Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo; 
 7. Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;
 8. Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác; 
 9. Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu  dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm  nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm  tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang,  quốc gia hoặc quốc tế; 
 10. Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc  xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm  đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương  mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép  của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp; 
 11. Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành  phần gây hại khác; 
 12. Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa Nội Dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không  phải là Nội Dung thuộc sở hữu của Người Sử Dụng, hoặc gây trở ngại cho những người  khác truy cập đến Sàn giao dịch TMĐT GetJob; 
 13. Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một vùng tương tác; 
 14. Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ  chức nào khác mà Người Sử Dụng không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó; 
 15. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố,  tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt  hoặc phá hoại hệ thống thông tin; 
 16. Sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng  không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào  của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Người Sử Dụng hay các dịch vụ trực tuyến. 

 

VII. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ – HÀNH VI CÓ KHẢ NĂNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

GetJob trao cho Người Sử Dụng quyền phù hợp để truy cập các Dịch vụ theo các điều  khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng này.  

Tất cả các Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng và  tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (sau đây gọi chung là “Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển  thị trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob đều thuộc sở hữu của GetJob và bên sở hữu thứ ba, nếu  có. Không một bên nào truy cập vào Sàn giao dịch TMĐT GetJob được cấp quyền hoặc cấp  phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào,  cũng như không một bên nào truy cập vào Sàn giao dịch TMĐT GetJob được phép truy đòi bất  kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ.  

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, Người Sử Dụng đồng ý tuân thủ các quy  định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định  pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, Sàn giao dịch TMĐT GetJob và Nội Dung của Sàn giao  dịch TMĐT GetJob. Người Sử Dụng đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản,  chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán, hoặc  tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, Sàn giao dịch TMĐT GetJob  và Nội Dung của Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Người sử dụng không được nhân bản hoặc  chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Nội Dung của Sàn giao dịch TMĐT GetJob trên bất  kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website nào khác mà chưa nhận được sự chấp  thuận bằng văn bản của GetJob. Ngoài ra, Người Sử Dụng đồng ý rằng Người Sử Dụng sẽ  không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám (spider) hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc  phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép Nội Dung của Sàn giao dịch TMĐT  GetJob khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Sàn giao dịch TMĐT GetJob (sự chấp  thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp đến website đó). 

Người Sử Dụng sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc  in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục  đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và  các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này. 

Trách nhiệm của Người Sử Dụng khi cung cấp Nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

Người Sử Dụng chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô  phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob phần Nội Dung, không  phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc Nội Dung mà người giữ Quyền Sở hữu  Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Sàn giao dịch TMĐT  GetJob mà không có hạn chế gì. Người Sử Dụng đảm bảo rằng các Nội dung có quyền sở hữu  trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này. 

Người sử dụng phải thể hiện rõ ràng tên người chủ sở hữu trong trường hợp Người Sử  Dụng sử dụng nội dung sở hữu bản quyền theo ủy quyền. Người Sử Dụng hiểu rõ việc đưa nội  dung lên vùng tương tác bất kỳ, Người Sử Dụng tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng,  chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là Người Sử Dụng, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho GetJob  quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm  phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần,  khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện  truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của  Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Người Sử Dụng cũng cho phép GetJob cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với  nội dung đó. Bạn cũng cho phép GetJob dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

 

VIII. LIÊN KẾT VÀ TƯƠNG TÁC VỚI TRANG ĐIỆN TỬ/DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA 

GetJob cho phép các sites khác trên Internet được kết nối đến hoặc từ Sàn giao dịch TMĐT GetJob, với điều kiện website của Người Sử Dụng không được hiểu là bất kỳ việc xác  nhận hoặc liên quan nào đến GetJob. 

Người Sử dụng hiểu rõ rằng các đường dẫn của bên thứ ba có trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob sẽ khiến Người Sử Dụng thoát khỏi Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Các đường dẫn này có thể được cung cấp mang tính chất hình thức. Các trang điện tử hoặc ứng dụng truy cập từ các đường dẫn này không thuộc sự kiểm soát của GetJob dưới bất kỳ hình thức nào và vì thế  Người Sử Dụng phải tự chịu các rủi ro khi truy cập vào những trang điện tử này. 

GetJob cung cấp Dịch Vụ cho bạn theo Thỏa Thuận Sử Dụng này. Và Người Sử Dụng  ghi nhận và đồng ý rằng, một số bên thứ ba cung cấp/ mua dịch vụ thông qua Sàn giao dịch  TMĐT GetJob có thể yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc điều  khoản và điều kiện khác trước khi Người Sử Dụng tiếp cận hoặc sử dụng những dịch vụ đó  thông qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Việc chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung  này sẽ cấu thành một ràng buộc pháp lý riêng biệt giữa Người Sử Dụng và các bên thứ ba đó. 

GetJob không chịu trách nhiệm và cũng không có nghĩa vụ pháp lý, dù dưới bất kỳ hình  thức nào, đối với những nội dung (bao gồm các đường dẫn hoặc liên kết), trao đổi, mua bán,  và giao dịch nào giữa Người Sử Dụng với bất kỳ trang điện tử hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào  được dẫn đến, hoặc liên kết với Sàn giao dịch TMĐT GetJob. GetJob cung cấp các đường dẫn  hoặc tạo điều kiện cho sự tương tác này đơn thuần để tạo sự thuận lợi, và việc có bao gồm  đường dẫn bất kỳ sẽ không, dù bất kỳ hình thức nào, hàm ý hoặc thể hiện việc liên kết, xác  nhận hoặc bảo trợ của GetJob đối với bất kỳ trang điện tử được liên kết nào và/hoặc bất kỳ nội  dung nào trong đó.

 

IX. CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Người Sử Dụng cần thừa nhận rằng mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận  hành của Sàn giao dịch TMĐT GetJob và/hoặc Dịch vụ của GetJob sẽ thuộc về Người Sử Dụng  trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép. 

GetJob không chịu trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng, bảo hành, lỗi (bao gồm những  lỗi (dù lỗi cố ý hay lỗi vô ý và/hoặc vô ý do quá tự tin và/hoặc vô ý do cẩu thả), trách nhiệm  đối với sản phẩm, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác), hoặc nguyên nhân khác liên  quan đến luật pháp, quyền lợi chính đáng, các quy chế hoặc các hình thức khác đối với

(i) (A) tổn thất về sử dụng; (B) tổn thất về lợi nhuận; (C) tổn thất về doanh thu; (D) tổn  thất về dữ liệu; (E) tổn thất về uy tín; hoặc (F) không thực hiện được các biện pháp  nguy cấp dự trù, đối với từng trường hợp dù trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc 

(ii) Thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc mang tính hệ quả nào (gồm bất kỳ mất  mát nào về dữ liệu, gián đoạn dịch vụ, máy tính, điện thoại hoặc các thiết bị di động  khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc  Dịch vụ, bao gồm thiệt hại phát sinh từ đó, ngay cả khi GetJob đã được thông báo về  khả năng của các thiệt hại đó hoặc được gợi ý phải chịu trách nhiệm. 

Người Sử Dụng có quyền yêu cầu chấm dứt tài khoản của mình và/hoặc dừng sử dụng dịch vụ trong trường hợp không thỏa mãn với Dịch vụ của GetJob.

X. TUÂN THỦ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Người Sử Dụng phải tuân thủ đúng các quy định tại, Thỏa Thuận Sử Dụng này, Hợp đồng dịch vụ đã ký kết với GetJob và Chính Sách của GetJob như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng Dịch vụ. Trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào thì GetJob  có quyền thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các hành động sau: 

– Xóa danh mục sản phẩm, nội dung hoặc đường dẫn của Người Sử Dụng; – Giới hạn quyền sử dụng Tài khoản; 

– Đình chỉ và/hoặc chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ mà không phải trả lại Phí Dịch vụ hoặc số tiền dịch vụ mà Người Sử Dụng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết; 

– Thu hồi tiền/tài sản có được do hành vi gian lận, và các chi phí có liên quan, phí thanh toán,…; 

– Áp dụng biện pháp dân sự, bao gồm khiếu nại bồi thường thiệt hại từ vi phạm và/hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cáo buộc hình sự; 

– Các hành động hoặc biện pháp chế tài khác theo Quy Chế Hoạt Động và/hoặc Chính  Sách của GetJob.

Các vi phạm cụ thể bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:

 1. Đăng ký tài khoản số lượng lớn và tự động

Các tài khoản được đăng ký một cách tự động và/hoặc có hệ thống với số lượng lớn, theo toàn quyền đánh giá của GetJob, được xem là vi phạm và sẽ áp dụng các xử lý vi phạm  theo quy định tại Thỏa Thuận Sử Dụng này. 

 1. Hoạt động không đúng mục đích

Bất kỳ hành vi lạm dụng và/hoặc sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob sai lệch khỏi mục đích tìm kiếm Người bán, Người mua, theo toàn quyền đánh giá bởi GetJob, sẽ có thể được xem là  vi phạm và sẽ bị áp dụng các xử lý vi phạm theo quy định tại Thỏa Thuận Sử Dụng này. 

 1. Quấy rầy người dùng khác

GetJob mong muốn tạo môi trường tự do và lành mạnh cho hoạt động cung ứng, mua  bán dịch vụ, công việc của tất cả người dùng. Khi sử dụng Sàn giao dich TMĐT GetJob, Người Sử Dụng cần cân nhắc cẩn thận các nội dung trước khi đưa lên vùng tương tác và các phản hồi  đối với người dùng khác. Nếu GetJob nhận được phản ánh về bất kỳ hành vi quấy rầy nào (bao  gồm nhưng không giới hạn các hành vi đe dọa, đưa ra các nội dung trống rỗng hoặc chuỗi ký  tự/từ ngẫu nhiên không có nghĩa và/hoặc không liên quan đến các nội dung tương tác hợp lý, gửi thư rác, sử dụng các hình thức lừa dối nhằm lôi kéo sự chú ý hoặc nhằm mục đích tiếp thị thương mại) làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ, cản trở khả năng tiếp cận thông tin, đem  lại sự không thoải mái cho người dùng khác, GetJob ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ mà không cần thông báo và/hoặc hoàn lại tiền đối với người dùng bị báo cáo sai phạm để điều tra và xử lý theo quy định tại Thỏa Thuận Sử Dụng này. 

 1. Yêu cầu đóng tiền để được thực hiện công việc/dịch vụ trong nội dung đăng tải của Người Sử Dụng

Người Sử Dụng hiểu rõ rằng GetJob không yêu cầu bất kỳ bên nào phải đóng tiền để  có thể ứng tuyển vào vị trí công việc, dịch vụ, ngoài Phí Dịch vụ sử dụng sàn thương mại  điện tử theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ mà Người bán, Người mua đã ký kết với GetJob. 

Trong một số trường hợp đặc thù mà Người mua yêu cầu Người bán phải chi trả bất kỳ  khoản chi phí nào để Người bán có thể được cung cấp, mua bán dịch vụ hoặc ngược lại, thì  thông tin về các chi phí này phải được công khai trong nội dung đăng tuyển tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob. GetJob sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro hay tổn thất  dưới bất kỳ hình thức nào mà người dùng có thể gánh chịu khi đưa ra các quyết định liên quan  đến việc tương tác với người dùng khác, bất kể thông qua Sàn giao dịch TMĐT GetJob hay không. 

Nếu GetJob phát hiện hoặc nhận được phản ánh từ những người dùng khác về bất kỳ  yêu cầu thu tiền nào liên quan đến Người Sử Dụng mà không phù hợp với quy định trên, GetJob, ngay lập tức, có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ liên quan mà không cần thông báo và/hoặc hoàn lại tiền cho người dùng để điều tra và xử lý vi phạm theo quy định tại Thỏa Thuận  Sử Dụng này. 

Báo cáo vi phạm: Trong trường hợp, Người Sử Dụng cho rằng hành vi của bất kỳ người  dùng nào khác không phù hợp các quy định tại Thỏa Thuận Sử Dụng này, Người Sử Dụng luôn có thể thông báo cho GetJob để xem xét.

 

XI. BỒI THƯỜNG

Người Sử Dụng đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho GetJob, các cổ đông, công ty con, công ty liên kết, giám đốc, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, và nhân viên của GetJob (sau đây gọi chung là “Bên Được Bồi Thường) liên quan đến khiếu nại, hành  động, thủ tục tố tụng, và các vụ kiện cũng như nghĩa vụ bồi thường, thanh toán tiền phạt, chi  phí và lệ phí có liên quan (kể cả các phí hợp lý cho luật sư) do Bên Được Bồi Thường phải gánh chịu, nảy sinh từ sự vi phạm Thỏa thuận này, các Chính Sách của GetJob và/hoặc quy định pháp luật có liên quan của Người Sử Dụng, từ việc người dùng sử dụng hay truy cập Sàn giao dịch TMĐT GetJob hoặc site internet được kết nối đến hoặc từ Sàn giao dịch TMĐT  GetJob, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Sàn giao dịch TMĐT GetJob.

XII. BẢO MẬT TÀI KHOẢN VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ 

GetJob coi trọng việc bảo mật thông tin của Người Sử Dụng. Để bảo vệ quyền lợi người  dùng, GetJob cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại https://www.getjob.vn/ để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của GetJob. Vui lòng xem xét cẩn trọng Chính Sách Bảo Mật để biết  cách thức GetJob thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến Tài Khoản và/hoặc việc sử dụng  Dịch vụ của Người Sử Dụng (gọi chung là “Thông Tin Người Sử Dụng”).  

Đồng thời, Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và sử dụng Tài khoản đúng mục đích theo Thỏa Thuận Sử Dụng này và các Chính Sách của GetJob. 

Đối với các thông tin của Người sử dụng, Sàn giao dịch TMĐT GetJob có chức năng giúp Người Sử Dụng có thể ẩn hoặc hiển thị các thông tin này với người dùng khác trên Sàn  giao dịch TMĐT GetJob.

XIII. TÍNH RIÊNG LẺ 

Nếu bất kì điều khoản nào trong Thỏa Thuận Sử Dụng này không hợp pháp, bị bãi bỏ, hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi theo pháp luật, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi  hành của bất kỳ điều khoản còn lại nào cũng như không ảnh hưởng tới hiệu lực cũng như tính thi hành của điều khoản sẽ được xem xét theo luật.

XIV. PHẢN HỒI 

GetJob luôn đón nhận những thông tin và phản hồi từ phía Người Sử Dụng nhằm giúp GetJob cải thiện chất lượng Dịch vụ.  

Lưu ý: 

(i) Phản hồi cần được thực hiện bằng văn bản qua địa chỉ email info@getjob.vn hoặc  liên lạc đến tổng đài chăm sóc khách hàng của GetJob 1800 88 86 88;  

(ii) Tất cả các phản hồi ẩn danh đều không được chấp nhận; 

(iii) Người Sử Dụng liên quan đến phản hồi sẽ được GetJob thông tin đầy đủ về vụ việc,  cũng như các giải pháp cụ thể để cải thiện tình hình; 

(iv) Những phản hồi không rõ ràng và mang tính phỉ báng sẽ không được chấp nhận.

 

XV. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến Thỏa Thuận Sử  Dụng này (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được diễn giải, điều  chỉnh theo pháp luật hiện hành của Việt Nam và sẽ được giải quyết tại tòa án nhân dân có thẩm  quyền xét xử. 

Trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận Sử Dụng này, nếu có trở ngại phát sinh, phải  thông báo kịp thời để hai bên cùng bàn bạc tích cực giải quyết. Trước hết thông qua thương  lượng giữa các bên trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tranh chấp. 

 

XVI. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC  

GetJob bảo lưu tất cả các quyền lợi không được trao theo đây:

GetJob có quyền chỉnh sửa Thỏa Thuận Sử Dụng này vào bất cứ thời điểm nào thông  qua việc đăng tải lên https://www.getjob.vn/. Người Sử Dụng đồng ý tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ. 

Thỏa Thuận Sử Dụng được chỉnh sửa lên https://www.getjob.vn/ và gửi thông báo đến  Người Sử Dụng ít nhất 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Việc Người Sử  Dụng tiếp tục sử dụng Sàn giao dịch TMĐT GetJob sau khi việc thay đổi được đăng tải sẽ cấu thành việc Người Sử Dụng chấp nhận các điều khoản được chỉnh sửa. Việc Người Sử Dụng tiếp tục truy cập, sử dụng dịch vụ thương mại tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob bao gồm cả việc  đặt hàng, chấp nhận các yêu cầu đặt hàng trên nền tảng, hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ được xem là sự xác nhận và chấp thuận của người dùng về những thay đổi mà GetJob thực hiện đối với Chính sách này. 

Người Sử Dụng không được phép chuyển giao, cấp lại quyền hoặc chuyển nhượng bất kỳ các quyền hoặc nghĩa vụ của Người Sử Dụng có được theo Thỏa Thuận Sử Dụng này. 

Không một quy định nào trong các Thỏa Thuận Sử Dụng này sẽ cấu thành quan hệ đối  tác, liên doanh hoặc quan hệ đại lý – chủ sở hữu giữa Người Sử Dụng và GetJob. 

Tại bất kỳ hoặc các thời điểm nào, nếu GetJob không thể thực hiện được bất kỳ điều  khoản nào theo đây sẽ không ảnh hưởng, dưới bất kỳ hình thức nào, đến các quyền của GetJob vào thời điểm sau đó để thực thi các quyền này trừ khi việc thực thi các quyền này được miễn trừ bằng văn bản. 

Thỏa Thuận Sử Dụng này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của GetJob và Người Sử Dụng mà vì lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác, trừ các công ty liên kết và các công ty con của GetJob (và cho từng bên kế thừa hay bên nhận chuyển giao của GetJob hoặc của các công ty liên kết và công ty con của GetJob). 

Các điều khoản được quy định trong Thỏa Thuận Sử Dụng này và Chính Sách của GetJob và bất kỳ các thỏa thuận (nếu có) được bao gồm hoặc được dẫn chiếu trong các Thỏa Thuận Sử Dụng này cấu thành nên sự thỏa thuận và cách hiểu tổng thể của Người Sử Dụng đối với Dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT GetJob. Thỏa Thuận Sử Dụng này là sự hiểu biết, ý định và thỏa thuận sau cùng của Người Sử Dụng và GetJob, sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận, ý định, hứa hẹn, bảo đảm hoặc cam kết nào được thiết lập (dù bằng văn bản hay lời nói) giữa các bên liên quan đến vấn đề đó. 

NGƯỜI SỬ DỤNG ĐÃ ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY VÀ ĐỒNG Ý  VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ TRÊN CŨNG NHƯ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN  NÀO ĐƯỢC CHỈNH SỬA SAU NÀY. BẰNG CÁCH BẤM NÚT “ĐĂNG KÝ” KHI  ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SÀN GIAO DỊCH TMĐT GETJOB, NGƯỜI SỬ DỤNG HIỂU  RẰNG NGƯỜI SỬ DỤNG ĐANG TẠO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NGƯỜI SỬ DỤNG  HIỂU RẰNG NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ  BẰNG TAY. 

Bản cập nhật ngày 30/7/2021.