Xác nhận phương thức thanh toán

Bạn đang xác nhận chọn Viettel Money làm tài khoản nhận lương / thù lao với thông tin số tài khoản (ví): 0123 456 789

Bằng việc chọn “Xác nhận”. Bạn đồng ý:

  • Chọn Viettel Money làm phương thức nhận lương / thù lao của các công việc sắp tới.
  • Tìm hiểu thêm thông tin về Viettel Money tại đây

*Lưu ý: Số điện thoại và tên chủ khoản Viettel Money yêu cầu trùng khớp với số điện thoại và họ tên đã đăng ký GetJob